Zásady zpracování osobních údajů

Abychom Vám mohli umožnit využívání našich služeb, potřebujeme k tomu zpracovávat Vaše osobní údaje. Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Media Market Consulting, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 035 87 991 („Media Market“ nebo „my„).

V případě jakýchkoli dotazů nebo v případě uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte prostřednictvím jednoho z následujících komunikačních kanálů:

Adresa: Nádražní 762/32, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
E-mail: poverenec@mmczech.cz@
Telefon: +420 608 212 404

Kdo je zpracovatelem Vašich osobních údajů?
Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost Media Market Consulting, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 03587991.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem?
Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou, kterou Vám nabízíme a/nebo poskytujeme. Jedná se zejména o poskytování služeb poradenství a srovnání nabídek služeb a produktů našich smluvních partnerů v oblasti telekomunikací, bankovnictví, energií, pojišťovnictví či finančních služeb, a to včetně zprostředkování možnosti uzavření smlouvy týkající se konkrétního produktu nebo služby se třetí osobou. Poskytování našich služeb probíhá buď prostřednictvím jednorázových online kampaní (vyplněním online formuláře) nebo prostřednictvím webového portálu posviceno.cz a jeho přidružených portálů a kampaní cílených na nabídku zvýhodněných produktů či služeb („posviceno.cz„). Seznámení s těmito Zásadami je povinnou náležitostí při vyplňování online formuláře či použití srovnávacího webového portálu.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze ke konkrétnímu účelu na základě platného právního základu:

1. Srovnání produktů/služeb a poskytování poradenství

Abychom Vás mohli kontaktovat v návaznosti na Vaši žádost o vytvoření nabídky na poskytování služeb z různých oblastí, které Vás zrovna zajímají, jako jsou třeba telekomunikace, bankovnictví, energie, pojišťovnictví či finanční sektor, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu telefonní číslo (v případě vyplnění našeho formuláře v rámci jednorázové online kampaně) nebo e-mailová adresa a telefonní číslo (v případě využití našeho webového portálu posviceno.cz). Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytování informačního servisu a poradenství a srovnávání služeb a produktů třetích stran). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu.

2. Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy

Abychom Vám mohli vytvořit konkrétní nabídku na míru a zprostředkovat uzavření smlouvy ke konkrétnímu produktu/službě ze zvolené oblasti, zpracováváme o Vás vedle výše uvedených kontaktních údajů rovněž údaje poskytnuté v další fázi telefonického rozhovoru v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, název současného poskytovatele a informace o poskytované službě či informace s poskytovanou službou související (informace o tarifu či ceně, informace o předmětu dané služby či jakékoli Vaše preference ke službě, které nám dobrovolně za tímto účelem poskytnete v průběhu hovoru).

Pokud přijmete naši nabídku, bude nutné pro zprostředkování uzavření smlouvy předat Vaše osobní údaje obchodnímu partnerovi, jehož produkt nebo služba je předmětem uzavírané smlouvy. Rovněž budeme nahrávat průběh hovoru, při kterém budou vyjednány podmínky dané nabídky a zprostředkované smlouvy, abychom tyto skutečnosti řádně zdokumentovali (více informací o zpracování níže), tyto nahrávky si budeme však ponechávat a obchodním partnerům je předáme pouze v případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi Vámi a obchodním partnerem nebo pokud si to obchodní partner vyžádá např. při uplatnění reklamace z Vaší strany či v případě budoucího sporu.

Právním základem pro výše uvedené účely zpracování je plnění smlouvy (vytvoření nabídky a zprostředkování uzavření smlouvy s poskytovatelem na základě Vaší žádosti), jejíž jste smluvní stranou. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu s Gripmedia. Pokud došlo k uzavření smlouvy se třetí stranou, bude zpracování Vašich osobních údajů provádět též tato třetí strana v souladu s vlastními zásadami zpracování, za které Gripmedia nenese odpovědnost. Doporučujeme Vám se s těmito zásadami seznámit.

Právním základem pro toto zpracování může být i plnění právních povinností, které jsou nám uloženy platnou legislativou, např. daňovou a účetní. V takovém případě zpracováváme Vaše identifikační osobní údaje po dobu stanovenou touto zvláštní legislativou.

3. Zaznamenávání telefonických hovorů

Při našem kontaktu s Vámi prostřednictvím telefonního hovoru můžeme vytvářet záznamy našeho hovoru, a to za účelem prokazování skutečností (např. uzavírání a plnění smlouvy, dokumentace uděleného souhlasu, plnění informační povinnosti správce, pokud nebyla splněna jinak). Právním základem tohoto zpracování je plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, případně plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Zpracování bude trvat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu uloženou zákonem.

Nahrávky telefonických hovorů mohou být též v konkrétních případech využity pro zpětnou vazbu a hodnocení našich pracovníků a zaměstnanců, takové zpracování je založeno na plnění právních povinností v rámci pracovněprávního vztahu, případně na našem oprávněném zájmu ve vztahu k našim pracovníkům a spolupracujícím osobám. Takové zpracování bude trvat po dobu trvání pracovněprávního či obdobného vztahu nebo po dobu uloženou zákonem.

4. Šíření obchodních sdělení

Dále můžeme zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje, jako je Vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které jste nám poskytli, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních obdobných služeb a produktů, pokud jste takové šíření neodmítli.

Pokud si nepřejete být kontaktováni s obchodními nabídkami obdobných produktů a služeb, můžete nám tuto skutečnost kdykoli sdělit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Zároveň budete mít možnost odmítnout tato obchodní sdělení, ať už jsou šířena e-mailem nebo telefonicky, v rámci každé jednotlivé komunikace obsahující obchodní sdělení. Údaje Vašeho elektronického kontaktu budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu, nebo dokud nevyjádříte nesouhlas se šířením obchodních sdělení.

V případě, že nám k tomu dáte v rámci našeho telefonního hovoru svůj výslovný souhlas, budeme Vás kontaktovat rovněž s nabídkou služeb a produktů našich obchodních partnerů z telekomunikačního, finančního, bankovního, pojistného či energetického sektoru. Může se jednat o společnosti uvedené níže v sekci Komu můžeme anebo musíme Vaše osobní údaje poskytnout. Takové zpracování bude probíhat po dobu trvání Vašeho souhlasu.

5. Právní nároky a spory

Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli pod body 1 až 4 výše (v rozsahu výše uvedených kategorií osobních údajů) pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem, příp. oprávněný zájem třetí strany, jelikož může být potřeba uchovat důkazy pro případný spor.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset (10) let od události rozhodné pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

Komu můžeme anebo musíme Vaše osobní údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje můžeme předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro nás zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, jedná se zejména o IT společnosti či třetí strany zabývající se marketingovou činností. Vaše osobní údaje můžeme rovněž v případě potřeby předávat úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů, externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

V souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, o kterou jste projevili zájem, budeme rovněž předávat Vaše osobní údaje dotčenému obchodnímu partnerovi, jak je popsáno výše. Seznam našich obchodních partnerů je uveden zde.

Jaká máte práva v případě, kdy nám udělíte svůj souhlas, a kdy můžete uplatnit námitku?
V případě zpracování, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně rozhodnout, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoli. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat nebo omezit jeho rozsah. V případě, že souhlas odvoláte nebo omezíte, jsme povinni ukončit v odpovídajícím rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá standardním technickým a administrativním možnostem.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě našeho oprávněného zájmu, příp. oprávněného zájmu třetí osoby, máte rovněž právo kdykoli vznést proti takovému zpracování námitku.

Jaká máte další práva?
Máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Máte právo své osobní údaje vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování.

Za určitých podmínek můžete požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace.

Též máte právo na přenositelnost svých osobních údajů, toto je však možné pouze u osobních údajů, které jste nám poskytl/a sám/sama a jedná se o zpracování založené buď na Vámi uděleném souhlasu, nebo na smlouvě uzavřené mezi námi.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit na výše uvedených kontaktech.

V případě jakýchkoli pochybností, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, máte vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?
Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás, jakožto subjekty údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Aktuální znění těchto zásad je zveřejněno na našich internetových stránkách www.mmczech.cz/zasadyou.

Tento dokument je účinný od 16. října 2018.